Hospitality

Hospitality

Atul Shah
Chief Executive Officer
David Kabeberi
Partner
Michael Mburugu
Partner
Salim Alibhai
Partner
Gurmit Santokh
Managing Partner, Kigali
Rajan Shah
Partner
Jalpesh Shah
Partner
Erick Njuguna
Partner
Larian Abreu
Managing Partner, Mombasa and Malindi
Piyush Shah
Partner
Ritesh Mirchandani
Regional Head of Audit, Partner
Nishith Shah
Partner
Asif Chaudhry
Partner
Darshan Shah
Partner