Financial Services

Financial Services

Atul Shah
Chief Executive Officer
Charles Oguttu
Managing Partner, Kampala
David Kabeberi
Partner
Darshan Shah
Partner
Gurmit Santokh
Managing Partner, Kigali
Michael Mburugu
Partner
Salim Alibhai
Partner
Alpesh Vadher
Managing Partner, Nairobi.
Rajan Shah
Partner
Asif Chaudhry
Partner
Patrick Kuria
Partner